Avís legal

1. Aquestes condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL www.grupefebe.com, que l’empresa GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, S.L. amb domicili social en C/ Progrés núm.45 , 08940 Cornellà de Llobregat –Barcelona-, España, i CIF número B-61575825, posa a disposició dels usuaris d’ Internet.

2. Es posen a disposició dels usuaris, les dades següents on podran adreçar les seves peticions, qüestions i queixes:

C/ Progrés 45 –Pol. Ind. Almeda- 
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
España
Tel.: (+34) 93 474 40 66
Fax: (+34) 93 474 40 66

3. Els drets de propietat intel•lectual de la pàgina www.grupefebe.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements continguts son titularitat de GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, S.L. a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests, i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública y transformació.

4. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització de situo www.grupefebe.com (d’ara endavant "la Web") que GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, S.L., posa gratuïtament a disposició dels seus clients d’Internet.

5. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si transcorren les següents condicions:

a.     Que sigui compatible amb les finalitats de la Web.

b.     Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per l’ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

c.     Que de cap manera els continguts relacionats a la WEB siguin modificats.

d.     Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyen.

6. GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, S.L. , es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

7. GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE , S.L., no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, SL., portarà a terme, sempre i quan sigui possible i tan aviat tingui noticies dels errors, desconnexions o manca d’actualització als continguts, tots aquells treballs destinats a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

8. Tant l’accés a la Web com l’ús no permès o inadequat que es pugui efectuar de la informació continguda es responsabilitat exclusiva de qui ho fa. GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, SL., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogués derivar d’aquest accés o ús. GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, SL., no es farà responsable del errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats al mateix com a conseqüència de:

1.     La presencia d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la Web,

2.     Un mal funcionament del navegador,

3.     De l’ús de versions no actualitzades del mateix.

9. GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, SL., no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la Web, sempre i quan siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software), als documents o als fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol mena causats a l’usuari per aquest motiu.

10. En el caso que qualsevol usuari, client o tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats a www.grupefebe.com o les pàgines que enllaça siguin il•lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixin en:

a.     Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius d’acord amb la normativa penal espanyola.

b.     Activitats o continguts que violen drets de propietat intel•lectual o industrial.

c.     Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

d.     Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecto a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Haurà de comunicar-ho a GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, S.L., que procedirà a la seva rectificació, o exclusió, en el cas d’estar justificada la petició.

11. GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, S.L., es titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis. Pel que fa al les cites de productes, continguts i serveis de tercers i col·laboradors, GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, SL., reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant la seva menció o aparició a la Web l’existència de drets o responsabilitat per part de GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, SL. sobre aquests, tampoc el suport, patrocini o recomanació per part de GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, SL., si no es que es posa de manifest expressament.

12. La utilització no autoritzada de la informació continguda a la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel•lectual o Industrial de GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, SL., donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

13. Las Condicions Generals exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola. GRUP DE PROMOCIÓ I DISSENY EFEBE, SL., els visitants d’aquesta Web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti qualsevol servei que presti aquesta, amb renúncia de manera expressa a qualsevol altre fuero que pogués correspon, sense perjudici de la competència a resoltes pel ministeri de la llei, queden sotmesos al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, per la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions, així com les reclamacions que es puguin derivar de l'ús.